Durga Maa Aarti

                                                      Aarti Durga Maa Ki

Jai Ambey Gauri Maiya Jai Shyama Gauri, | Tumko Nishdin Dhyavat Hari Brahma Shivji.
Mang Sindoor Virajat Tiko Mrigmad Ko, |
Ujjaval Se Dou Naina Chandra Badan Niko.
Kanak Saman Kalevar Raktamber Raje, |
Rakt Pushp Galmala Kanthan Par Saje.
Kehari Vahan Rajat Khadg Khappardhari, |
Sur Nar Munijan Sewat Tinke Dukhhari.
Kanan Kudal Shobhit Nasa Gaj Moti, |
Kotik Chandra Divaker Sam Rajat Jyoti.
Shumbh Nishumbh Bidare Mahishasur ghati, |
Dhumra Vilochan Naina Nishdin Madmati.
Chund Mund Sanhare Shonit Beej Hare, |
Madhu Kaitabh Dou Mare Sur Bhay Hin Kare.
Brahmani Rudrani Tum Kamla Rani, |
Agam Nigam Bakhani Tum Shiv Patrani.
Chaunsath Yogini Mangal Gavat Nritya Karat Bhairoo, |
Bajat Tal Mridang Aru Bajat Damroo.
Tum hi Jag Ki Mata Tum Hi Ho Bharta, |
Bhaktan Ki Dukh Harta Sukh Sampati Karta.
Bhuja Char Ati Shobhit Khadg Khappardhri, |
Manvanchhit Phal Pavat Sewat Nar Nari.
Kanchan Thar Virajat Agar Kapur Bati, |
Shreemaal Ketu Men Rajat Koti Ratan Jyoti.
Maan Ambeyjee Ki Aarti Jo Koi Nar Gavai, |
Kahat Shivanand Swami Sukh Sampati Pavai.

Click here to listen Durga Maa’s Aarti:  Durga Maa Aarti

Click here to read Durga Maa’s Aarti in Hindi: