Krishan Ji Aarti

 

 

Om Jai Jagdish Hare

 

Om jai Jagdish hare | Swãmi jai Jagdish hare
Bhakt jano ke sankat | Dãs jano ke sankat
Kshañ men door kare | Om jai Jagdish hare

Jo dhyãve phal pãve | Dukh bin se man kã
Swami dukh bin se man kã | Sukh sampati ghar ãve
Sukh sampati ghar ãve | Kasht mite tan kã
Om jai Jagdish hare

Mãt pitã tum mere | Sharañ paðoon main kiski
Swãmi sharañ paðoon main kiski | Tum bin aur na doojã
Prabhu bin aur na doojã | Ãs karoon main jiski
Om jai Jagdish hare

Tum poorañ Paramãtam | Tum Antaryãmi
Swãmi tum Antaryãmi | Pãr Brahm Parameshwar
Pãr Brahm Parameshwar \ Tum sabke swãmi
Om jai Jagdish hare

Tum karuñã ke sãgar | Tum pãlan kartã
Swãmi tum pãlan kartã | Main moorakh khalakhãmi
Main sevak tum swãmi | Kripã karo Bhartã
Om jai Jagdish hare

Tum ho ek agochar | Sab ke prãñ pati
Swãmi sab ke prãñ pati | Kis vidhi miloon Gosãi
Kis vidhi miloon Dayãlu | Tum ko main kumati
Om jai Jagdish hare

Deen bandhu dukh harta | Thãkur tum mere
Swãmi Thãkur tum mere | Apne hãth uthao
Apni sharañi lagão | Dwãr paðã hoon tere
Om jai Jagdish hare

Vishay vikãr mitãvo | Pãp haro Devã
Swãmi pãp haro Devã | Shradhã bhakti baðhão
Shradhã bhakti baðhão | Santan ki sevã
Om jai Jagdish hare

Om jai Jagdish hare | Swãmi jai Jagdish hare

Click here to listen Aarti:  Om jai jagdish hare